Coaching als opvoedingsondersteuning

Coaching is (gezins-)ondersteuning en richt zich op de situatie waarin een kind wordt opgevoed. Coaching is effectieve opvoedingsondersteuning1 met als doel opvoeders te helpen bij het onbelast en zelfredzaam opvoeden van hun kinderen. Mijn diensten vallen daarmee onder ambulante jeugdhulp en jeugdzorg die ingekocht kan worden door gemeenten2. Cliënten kunnen dus laagdrempelig gebruik maken van mijn diensten binnen een vrijwillig kader (via de huisarts) of een gedwongen kader (bijv. bij een ondertoezichtstelling via de GI of de toegewezen jeugdbeschermer of gezinsmanager). Download ook mijn algemene folder met betrekking tot vergoeding binnen de jeugdwet.

Jeugdhulp is aan kinderen óf aan hun ouders geboden hulp

Jeugdhulp of -zorg is volgens de Jeugdwet niet alleen aan kinderen geboden hulp en ook hulp geboden aan hun ouders3. Ook bij complexe scheidingen houden de ouders uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De jeugdbeschermer begeleidt hen in het proces om die verantwoordelijkheid steeds meer op eigen kracht vorm te geven. Als ouders hierbij individuele hulp nodig hebben, ondersteunt de jeugdbeschermer hen bij de toeleiding naar een hulpverlener of organisatie die passende hulp kan verlenen4.

Jeugdhulp via gecontracteerde aanbieder

Als de gemeente waar je woont een contract heeft gesloten met mij als coach, dan kom je in aanmerking voor vergoeding van de coaching. Hiervoor heb je een doorverwijzing naar ambulante jeugdhulp nodig. Een doorverwijzing kan je in een vrijwillig kader krijgen van je eigen huisarts. Binnen een gedwongen kader (zoals een OTS oftewel ondertoezichtstelling) kan de GI, de toegewezen jeugdbeschermer of gezinsmanager mij op kosten van de gemeente inschakelen.

Jeugdhulp via je huisarts

Vraag jouw huisarts om een verwijzing naar ambulante jeugdhulp. Ik stuur vervolgens een melding van deze verwijzing naar de gemeente en vraag hiermee de toewijzing aan. Dit bericht wordt genoemd Verzoek om Toewijzing (JW315). Indien akkoord, dan stuurt de gemeente mij het toewijzingbericht. Op dat moment is de financiering geregeld en kunnen we met het coaching traject beginnen.

Jeugdhulp via de jeugdconsulent van je gemeente

Het verschilt per gemeente waar je deze jeugdconsulenten (of zorgmakelaars) kunt benaderen. Sommige gemeenten hebben daarvoor een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere gemeenten hebben een (sociaal) wijkteam, of een jeugdteam. Bij weer andere gemeenten ga je naar een loket bij het gemeentehuis. Geef aan dat je ambulante jeugdhulp nodig hebt, en dat je daarvoor Norbert Fuchs de-escalerend coach wilt inschakelen. De jeugdconsulent geeft een zogenaamde beschikking jeugdhulp af, en stuurt een toewijzing jeugdhulp naar Norbert Fuchs de-escalerend coach en daarmee is de financiering van de coaching geregeld.

Jeugdhulp via niet-gecontracteerde aanbieder

Ook als jouw gemeente mij niet gecontracteerd heeft kun je gebruik maken van mijn diensten. Neem ook hiervoor contact op met de jeugdconsulent van jouw gemeente. Voor het proces in een gedwongen kader is de handreiking “Vereenvoudiging verwijsproces Gecertificeerde Instellingen” beschikbaar5. Op pagina 8 staat “Gecertificeerde instellingen, jeugdbeschermers… houden regie op en bewaken dat de benodigde zorg die noodzakelijk is in aanvulling op hun eigen inzet, gevonden wordt. Het kan hierbij gaan om jeugdhulp (pleegzorg, jeugd-ggz, et cetera) maar ook om hulp voor de ouder(s)..
Hiermee kan je jeugdbeschermer / gezinsmanager bij de jeugdconsulent/gemeente om een maatwerkcontract tussen mij en de gemeente vragen. Zie onderstaand de samenvatting van het vereenvoudigd verwijsproces of download de volledige handreiking.

Links naar diverse gemeenten / regio’s

Amsterdam
Brabant
Groningen
Holland Rijnland
Limburg Noord
Utrecht

Bronnen:

  1. JGZ Richtlijn Opvoedondersteuning ↩︎
  2. Jeugdzorg Nederland – Jeugdhulp ↩︎
  3. Jeugdwet, artikel 10.3c ↩︎
  4. Jeugdzorg Nederland – Aanpak bij Complexe Scheidingen ↩︎
  5. Handreiking vereenvoudigen verwijsproces GI’s ↩︎
en_GBEnglish (UK)